Dětská scéna (12. - 18. 6. 2020)

Dětská scéna
49. celostátní přehlídka dětského divadla a 49. celostátní přehlídka dětských recitátorů
12.–18. června 2020, Svitavy
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy, Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU v Praze. Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.

Celostátní přehlídka dětského divadla

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola.
Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky.
Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory by měly být složeny alespoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (případné výjimky lze konzultovat s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA). Soubory se přihlašují na přehlídku, která je pro ně nejsnáze dosažitelná. Pokud nevědí o pořadateli přehlídky na úrovni okresu (popř. městského obvodu), kontaktují přímo organizátory krajského kola. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Pořadatelé krajských kol konzultují vyhlášení a termín přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Vydávají zpravidla vlastní propozice přizpůsobené specifickým podmínkám v místě (počet postupujících z oblastních kol apod.). Organizátoři oblastních (okresních, obvodních) kol dodržují pravidla stanovená těmito propozicemi. V případě jejich nedodržení není pořadatel krajské přehlídky povinen respektovat návrh na postup souborů z nižšího postupového kola.
Do krajského kola jsou soubory doporučeny lektorským sborem (odbornou porotou) oblastní (okresní, obvodní) přehlídky nebo výběrovou porotou ustanovenou pořadatelem krajského kola, která v případě potřeby mimo termín přehlídky navštíví představení přihlášených souborů, které nemají možnost zúčastnit se oblastního kola. Ve výjimečných případech je možné také posouzení na základě videozáznamu představení.
Realizátory a odbornými garanty krajských a oblastních přehlídek mohou být školské nebo kulturní instituce, spolky nebo i soukromé osoby, nadace atd. Pro zabezpečení akce je vhodná spolupráce více subjektů. Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětských recitátorů.
Součástí přehlídek všech stupňů je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením lektorského sboru (odborné poroty). Pro děti je možné uspořádat citlivě vedené diskusní kluby nebo praktické dílny. Vhodným obohacením přehlídek mohou být odborné, nejlépe praktické semináře pro vedoucí dětských souborů a pro učitele zabývající se ve své praxi dětským divadlem, přednesem či dramatickou výchovou.
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA.

V roce 2020 by měla jednotlivá kola přehlídky proběhnout v těchto termínech:
Oblastní (okresní, obvodní) přehlídky: do 22. března 2020.
Krajská kola: do 26. dubna 2020.
Celostátní přehlídka dětského divadla se koná společně s Celostátní přehlídkou dětských recitátorů pod názvem Dětská scéna 2020 od 12. do 18. června 2020.
Oblastní (okresní, obvodní) kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Vzhledem k tomu, že je mezi členy dětských divadelních souborů řada dětí, které se věnují recitaci, je třeba, aby pořadatelé krajských přehlídek dětského divadla a dětských recitátorů koordinovali termíny tak, aby se přehlídky nepřekrývaly.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Hodnocení vystoupení na všech stupních provádějí nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty), jmenované pořadatelem příslušné přehlídky. Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem každého lektorského sboru musí být nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních třech letech zúčastnil celé přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá. Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Lektorský sbor hodnotí zejména
- umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy,
- vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
- metody práce a tvořivý přístup vedoucího souboru,
- přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Programová rada DS může při sestavování programu celostátní přehlídky přihlédnout i k pořadí doporučenému lektorským sborem krajského kola. Pokud je pořadí navrženo, slouží pouze interním potřebám programové rady a není vhodné, aby bylo zveřejňováno.
Pokud je přehlídka určena pro dva kraje, může její pořadatel využít práva samostatných návrhů na přímý postup za každý kraj.
Lektorský sbor krajské přehlídky musí vždy zvážit, zda jsou inscenace natolik podnětné a kvalitní, aby byly přínosem pro celostátní přehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nedoporučí pořadatel na DS žádný soubor.
Inscenace musí mít v evidenčním listu podrobný a věcný posudek od lektorského sboru krajské přehlídky, jinak programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.
Počet účastníků ani časový limit vystoupení nejsou stanoveny, navrhovatel ale musí zvážit, zda je počet účinkujících přiměřený délce trvání inscenace a její náročnosti.
Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel programové radě DS:
- vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává ARTAMA),
- výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučenou inscenaci,
- aspoň jeden exemplář textu hry/pásma.
Tyto materiály doručí pořadatel krajské přehlídky nejpozději do 28. dubna 2020 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz (tel.: 221 507 969).
Program Dětské scény sestaví z návrhů ze všech krajských přehlídek programová rada DS jmenovaná NIPOS-ARTAMA.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim. V takovém případě připojí pořadatel k zaslaným materiálům (viz výše) písemné doporučení lektorského sboru.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje vyhlášení a přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup souborů z krajského kola.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.


Celostátní přehlídka dětských recitátorů

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola.
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.
Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí. Přihlašují se u organizátorů školního kola, popřípadě přímo u pořadatele oblastního (okresního, obvodního) kola bez ohledu na to, kde probíhala příprava jejich recitačního vystoupení (v ZUŠ, ZŠ, DDM, SVČ, doma…).
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia:
1. věková kategorie – žáci 2.–3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu),
2. věková kategorie – žáci 4.–5. ročníků základních škol,
3. věková kategorie – žáci 6.–7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií,
4. věková kategorie – žáci 8.–9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
Je přínosné, aby pořadatelé školních, oblastních, popř. krajských kol zřídili i nultou kategorii pro žáky 1. ročníků ZŠ, která ale není postupová.
Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem. Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty. Záleží na pořadatelích postupového kola, zda budou požadovat druhý text od všech recitátorů, nebo jen od těch, kteří po přednesu prvního textu aspirují na postup či jiné ocenění. V případě postupu do celostátního kola už je ale podmínkou kvalitní zvládnutí obou textů. Účastníci jsou s principem použití druhých textů předem seznámeni.
Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5 minut u 1. a 2. kategorie a 7 minut u 3. a 4. kategorie pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce vystupují přednašeči výhradně s texty, s nimiž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového kola. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce. Se sólovým přednašečem se Celostátní přehlídky dětských recitátorů a jejích postupových kol zúčastní pedagog, který přednašeče připravoval.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Školní kola probíhají zpravidla na základních školách, realizaci oblastních a krajských kol zabezpečují různé školské nebo kulturní instituce (ZUŠ, ZŠ, DDM, SVČ, kulturní střediska apod.). Organizátoři připravují přehlídku vždy v koordinaci s pořadateli přehlídky nižšího stupně (termíny, přihlášky). Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětského divadla. Pořadatelé krajských kol konzultují vyhlášení a termín přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Vydávají zpravidla vlastní propozice přizpůsobené specifickým podmínkám v místě (počet postupujících z oblastních kol apod.). Organizátoři školních a oblastních (okresních, obvodních) kol dodržují pravidla stanovená těmito propozicemi. V případě jejich nedodržení není pořadatel krajské přehlídky povinen respektovat návrh na postup recitátorů z nižšího postupového kola.

V roce 2020 by měla jednotlivá kola přehlídky proběhnout v těchto termínech:
Školní kola: do 16. února 2020.
Oblastní (okresní), popř. obvodní kola: do 29. března 2020.
Krajská kola: do 3. května 2020.
Celostátní přehlídka dětských recitátorů se koná společně s Celostátní přehlídkou dětského divadla v rámci přehlídky Dětská scéna 2020 od 12. do 18. června 2020.
Oblastní (okresní, obvodní) kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Vzhledem k tomu, že se řada recitátorů věnuje také práci v dětském recitačním či divadelním souboru, je třeba, aby pořadatelé krajských přehlídek dětských recitátorů a dětského divadla koordinovali termíny tak, aby se přehlídky nepřekrývaly.
Součástí každého kola je hodnocení recitačních vystoupení. Lektorský sbor by měl s recitátory a jejich pedagogy přiměřenou formou promluvit o základních kladech a problémech jejich vystoupení. Pro zkvalitnění oblastních a krajských přehlídek dětských sólových recitátorů lze doporučit pořádání praktických dílen pro recitátory i pro pedagogické pracovníky pod vedením zkušených lektorů.
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Pořadatelé na všech stupních (počínaje školními koly) jmenují nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty). Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o další osoby, které se ve své práci zabývají recitací a mluveným projevem (např. zkušení a tvořiví pedagogové, dospělí recitátoři). Jejich členy nemohou být pedagogové, kteří připravovali recitátora, jenž se přehlídky účastní. V každém lektorském sboru musí být nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor recitátora vybírá. Centrum estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Mezi hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol patří zejména:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora,
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte,
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat,
- celková úroveň a kultura projevu.
Lektorský sbor krajského kola při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí nejvýše dvě nejlepší či nejinspirativnější recitační vystoupení z každé postupové kategorie. Jedním z kritérií postupu z krajského kola může být i předpokládaný přínos vystoupení z hlediska dramaturgie celostátní přehlídky. Pořadatelé přehlídek určených pro dva kraje mají právo samostatných doporučení za každý kraj.
Pro postup ze školního či oblastního kola platí stejná pravidla, počet postupujících recitátorů ale může být po dohodě mezi pořadateli postupových přehlídek vyšší.
Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel vyplněný evidenční list recitátora, stručné hodnocení recitačního vystoupení (formuláře vydává Centrum estetických aktivit dětí a mládeže ARTAMA) a jeden výtisk textu recitačního vystoupení (v případě zásahů do textu nejlépe kopii originální předlohy s vyznačenými škrty a úpravami) na adresu NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz (tel.: 221 507 969), a to nejpozději do 5. května 2020.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje vyhlášení a přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup recitátorů z krajského kola.
V případě ekonomických potíží může být program recitační přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.


Zpracoval Jakub Hulák
NIPOS-ARTAMA, květen 2019
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM PŘEHLÍDKY

 


 

 


Legendární Točkolotoč zahraje na Dětské scéně 2019!!!

Svitavská kapela Točkolotoč vznikla v roce 1984 jako rodinná kapela, kterou založili bratři Peštové, jejich bratranci a strýc. Jejich hudba čerpá z romských kořenů, které využívá jako unikátní koření a míchá je do moderního stylu. Ráda se nechává inspirovat jazzem, rockem, folkem, big beatem, reggae nebo hudebními vlivy z Dálného Východu. Ve své době patřila mezi nejoriginálnější a nejúspěšnější kapely v ČR. Poté, co v roce 1986 vyhrála Portu, začal kapele kolotoč vystupování. Jedním z mezníků bylo i účinkování na koncertě „SOS proti rasismu“, který se pod záštitou Václava Havla konal v roce 1990 na Staroměstském náměstí v Praze a kde kapela vystupovala spolu s Paulem Simonem nebo Pražským výběrem. V dalších letech si zahrála s hvězdami jako R. E. M., jejich hudba nadchla Franka Zappu nebo folkovou legendu Peta Seegera. Během své kariéry vydala kapela Točkolotoč tři alba (Čhave Svitavendar; Kale Bala, Kale Jakha a So has oda has), vystoupila na mnoha významných světových festivalech, v televizních i rozhlasových pořadech a odehrála stovky koncertů v ČR i zahraničí… Točkolotoč vystoupil například na světovém multikulturním festivalu ve Washingtonu… A v pondělí 10.června je uslyší Dětská scéna od 21:00 hodin ve Farní stodole!
Michael Kocáb kdysi řekl: „ Už nechci dělat nic, jen ležet a poslouchat Točkolotoč…“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2017

46. celostátní přehlídka dětského divadla
46. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů

Svitavy, 9.–15. června 2017

PROGRAM PŘEHLÍDKY:PÁTEK 9. června

13.00–13.20 zahájení celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů
15.00–18.00 vystoupení recitátorů 3. věkové kategorie

SOBOTA 10. června

9.30–12.30 vystoupení recitátorů 4. věkové kategorie

1. blok přehlídky

10.00–11.10 vystoupení pro veřejnost

13.30–15.15 přehlídkové vystoupení:

zahájení celostátní přehlídky dětského divadla
PAC A PUSU ANEB NĚCO Z BROUČKŮ • Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov • Fabrika
RAOUL • Svačina, ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí • Fabrika

20.00 doplňkový program:

MALÉ DIVADLO KJÓGENU • Brno • Fabrika


NEDĚLE 11. června

9.00–11.30 vystoupení recitátorů 2. věkové kategorie

2. blok přehlídky

10.00–11.35 vystoupení pro veřejnost

15.00–16.40 přehlídkové vystoupení:

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ • PiŠkvorky, ZUŠ Roberta Schumanna, Aš • Fabrika
ZVĚDAVÁ KÁČÁTKA ANEB PUTOVÁNÍ PRAHOU • Ejchuchú, MŠ a ZŠ Sofie, Říčany • Trám
STRAŠIDELNÁ POHÁDKA • ZŠ Rousínov • Tyjátr

doplňkový program:

20.00 POCHOVAJTE MA ZA LIŠTU • DRIM, ZUŠ J. Rosinského, Nitra • Fabrika
21.15 VŠICHNI JSME SI… Naopak, Dramatická školička Svitavy • Trám


PONDĚLÍ 12. června

3. blok přehlídky

9.30–11.15 vystoupení pro veřejnost

14.00–16.20 přehlídkové vystoupení:

… A BOLELO NEBE • Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2 • Fabrika
OTÍK ANEB CO SE SKRÝVÁ V KOLÉBCE • JOJO, ZUŠ Horažďovice • Tyjátr
PSI, NEZTRÁCEJTE NADĚJI • Modroočky, Dramatická školička Svitavy • Trám
MEDVĚD, KTERÝ NEBYL • Dětský dramatický soubor Divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec • Fabrika

20.30 doplňkový program:

THE DOZING BROTHERS • Svitavy • farní stodola


ÚTERÝ 13. června

4. blok přehlídky

9.30–11.30 vystoupení pro veřejnost

14.00–16.00 přehlídkové vystoupení:


ZLOZVYKÁRIUM ANEB POHÁDKY PRO ZLOBIVÉ DĚTI A JEJICH STAROSTLIVÉ RODIČE • Smršť, Gymnázium Františka Křižíka Plzeň • Fabrika
DESET TISÍC MIL POD MOŘEM • Dramatická ondatra, ZUŠ Jihlava • Fabrika
MILÁ ANNO • Jsme, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště • Fabrika

20.00 doplňkový program:

BOUŘE, DĚS… • Dětské studio DěS, Divadlo loutek Ostrava • Fabrika


STŘEDA 14. června


5. blok přehlídky

9.30–11.50 vystoupení pro veřejnost

14.00–16.30 přehlídkové vystoupení:

JAK DALEKO JE DALEKO – LÉTO LUDVÍČKA ADLERA • Záludňáci, ZUŠ Litoměřice • Fabrika
MÉĎA SPĚCHÁ DOMŮ • Pískající vršky, ZUŠ Mohelnice • Trám
O BÍLÉ KOČIČÍ PRINCEZNĚ • BUBU, klub dětské kultury, Vsetín • Tyjátr
STŘÍPKY Z PUTOVÁNÍ PITRÝSKA • Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 • Fabrika

20.30 ukázky z práce seminářů • Fabrika

 


Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádají NIPOS-ARTAMA, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Středisko kulturních služeb města Svitavy ve spolupráci s katedrou výchovné
dramatiky DAMU. Přehlídka probíhá za finančního přispění MŠMT, Pardubického kraje a města Svitavy.

 

NABÍDKA PŘEDSTAVENÍ PRO VEŘEJNOST

DĚTSKÁ SCÉNA 2017
F = Fabrika – hlavní hrací prostor, variabilní kukátkové jeviště, hlediště s elevací
T = Divadlo Trám – komorní prostor, hlediště s elevací
A = Alternativní klub Tyjátr – komorní prostor s jevištěm, hlediště bez elevace
½ = hraje se pro poloviční počet diváků, odpoledne proto soubor vystupuje dvakrát
________________________________________
SOBOTA 10. června
10.00–10.30 Pac a pusu aneb něco z Broučků, Na poslední chvíli, ZUŠ Ostrov / 30’ F
Divadelní soubor Na poslední chvíli působí na ZUŠ v Ostrově od roku 1994. Tentokrát vycházel ze známých Broučků od Jana Karafiáta. V příbězích starých přes 140 let soubor zaujaly situace, které jsou aktuální v každé době.
pro děti od 6 let
10.50–11.10 Raoul, Svačina, ZUŠ Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí / 20’ F
Krátký příběh neobyčejného opraváře kol z francouzského městečka Saint-Céron. Třetí inscenace souboru složeného ze žáků různých ročníků vychází z knihy známého francouzského ilustrátora, kreslíře a humoristy Jeana-Jacquesa Sempého.
pro děti od 10 let
________________________________________
NEDĚLE 11. června
10.00–10.45 Oskar a Růžová paní, PiŠkvorky, ZUŠ Roberta Schumanna, Aš / 45’ F
PiŠkvorky fungují pod ašskou ZUŠkou sedm let, polovina souboru však přišla teprve před dvěma lety. Soubor teď tvoří přesně 6 holek a 6 kluků, kterým je okolo 14 let. Letos sáhli po vážnějším tématu…
Oskar a Růžová paní je pro soubor zatím nejdůležitějším a také nejvážnějším představením. Cílem bylo zachovat myšlenku knihy a zároveň sdělovat tragický příběh s nadhledem hlavního hrdiny knížky, s jeho mudrlantstvím a humorem. Příběh se členů souboru dotýkal, rozhodně ho nechtěli zlehčit, i když se vedoucí souboru snažila prosadit, aby přece jen dopadl, třebas nějakým zázrakem, dobře. Hlasy souboru a autora knihy ale zvítězily…
pro děti od 10 let
11.00–11.15 Zvědavá káčátka aneb Putování Prahou, Ejchuchú, MŠ a ZŠ Sofie, Říčany / 15’ T
Divadelní soubor Ejchuchu vznikl v Říčanech u Prahy před třemi lety. Děti (napříč ročníky prvního stupně) se scházejí jedenkrát týdně v divadelním kroužku.
Drobná inscenace vznikla na základě inspirace školním tématem „hlavní město Praha“. Děti ze souboru Prahu procházeli, zkoumali, četli o ní… zajímali se o lidi, kteří v ní žijí, o stavby, události a pak si s tématem začali hrát. Vznikaly drobné texty a etudy, některé pak soubor zařadil do rámce jednoduchého literárního textu Jiřího Kahouna Zvědavé káčátko.
pro děti od 6 let
11.25–11.35 Strašidelná pohádka, ZŠ Rousínov / 10’ A
Soubor tvořený celou 2. třídou základní školy hraje příběh o tom, co se stane, když Františka a Marta zůstanou samy doma. Text tvoří známá báseň Ivana Martina Jirouse Ptala se Františky Marta.
pro děti od 6 let
________________________________________
PONDĚLÍ 12. června
9.30–9.50 Medvěd, který nebyl, Dětský dramatický soubor divadla Vydýcháno, ZUŠ Liberec / 20’ F
Soubor dětí z různých ročníků literárně-dramatického oboru ZUŠ se zaměřuje na tvorbu pro děti a mládež i pro celé rodiny.
Inscenace podle stejnojmenné knihy Franka Tashlina zaujme výraznou pohybovou stylizací a použitím filmových projekcí. Soubor se soustředí především aktuální téma hledání vlastní identity.
pro děti od 10 let

10.05–10.17 Otík aneb co se skrývá v kolébce, JOJO, ZUŠ Horažďovice / 12’ A
Absolventská inscenace dvou žáků dramatického a výtvarného oboru ZUŠ zpracovává osobitým a překvapivým způsobem známý příběh Otesánka.
pro děti od 6 let
10.25–10.40 Psi, neztrácejte naději, Modroočky, Dramatická školička při SKS města Svitavy / 15’ T
Soubor o své inscenaci na námět knihy Anny Kempové Psi nebaletí říká toto: „Chodíme do Dramatické školičky tři roky. Psi, neztrácejte naději je naše první inscenace a hráli jsme ji pro rodiče na konci loňského školního roku. Letos se aportování a psům ještě trochu věnujeme, ale máme rozum a raději hrajeme hry, blbneme a pijeme čaj se smetanou a cukrem. Cukru spotřebujeme hodně. Tedy my ne, to psi.“
pro děti od 6 let
10.58–11.15 … a bolelo nebe, Dismanův rozhlasový dětský soubor, ČRo, Praha 2 / 42’ F
Soubor nese jméno svého zakladatele Miloslava Dismana, vynikajícího pedagoga a rozhlasového tvùrce. Pod Českým – dříve Československým – rozhlasem pùsobí od roku 1935. Zabývá se jednak rozhlasovou činností – natáčí literární a reportážní pořady – a jednak divadlem. Do souboru chodí v současné době sedmdesát dětí ve věku od šesti do šestnácti let.
Skládačka z deníků, veršů, písňových textů či článků, v nichž si židovské děti, uvězněné za války v terezínském koncentračním táboře, zaznamenaly své zážitky, přání, naděje i obavy. Vyprávění o dětech, které se v nepředstavitelných podmínkách snažily žít, udržovaly smysl pro humor, hrály fotbal, hádaly se, žárlily, praly, byly líné, pomáhaly si, pomlouvaly, ale také hrály divadlo, vydávaly časopis, psaly básně, snily…
po děti od 12 let
________________________________________
ÚTERÝ 13. června
9.30–10.05 Zlozvykárium aneb Pohádky pro zlobivé děti a jejich starostlivé rodiče, Smršť, GFK Plzeň / 35’ F
Soubor Smršť má 22 členů, takže může hrát fotbal na dvě družstva proti sobě. Ale nehraje. Hraje divadlo.
Každý máme nějaký ten zlozvyk. Zlozvyky. Různé. Někdy hrůzné. Zvlášť, když se dovedou do extrému. Děti ze souboru si o nich povídali, hráli si s nimi, improvizovali, vymýšleli, četli z knihy Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče, komentovali, psali, vyráběli loutky, zkoušeli, hledali, občas něco objevili. Hrají o zlozvycích, ale nejen o nich.
pro děti od 8 let
10.25–10.45 Deset tisíc mil pod mořem, Dramatická ondatra, ZUŠ Jihlava / 20’ F
Inscenace, jejíž text napsaly samy děti ze souboru pod vedením svého vedoucího Martina Koláře. Fiktivní příběh o tom, jak se Jules Verne stal/nestal spisovatelem, začíná v soudní síni, kde se odehrává soudní proces s kapitánem potopené lodi...
pro děti od 8 let
11.00–11.25 Milá Anno, Jsme, Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ Sedliště / 25’ F
Soubor, tvořený žáky různých ročníků 2. stupně ZŠ, funguje už čtvrtým rokem. Letos předkládá divákům střípky ze života Anny Frankové, třináctileté dívky, která nepřežila hrůzy holocaustu za 2. světové války.
pro děti od 11 let
________________________________________
STŘEDA 14. června
9.30–9.50 Střípky z putování Pitrýska, Taneční studio Light při ZUŠ Na Popelce, Praha 5 / 20’ F
Soubor tanečního oboru dlouhodobě pracuje s propojením pohybu a tance v divadelní inscenaci. Přehlídka Dětská scéna ve Svitavách prý patří k nejoblíbenějším akcím souboru.
Pitrýsek patří mezi trpaslíky. Krev není voda. Inscenace vychází z půvabné knihy Ludvíka Aškenazyho Putování za švestkovou vůní.
pro děti od 6 let.
10.05–10.25 Méďa spěchá domů, Pískající vršky, ZUŠ Mohelnice / 20’ T
Příběh plyšové hračky, vyrobené v dalekém Sinhapůru, která cestuje za svou holčičkou, aby získala domov a jméno. Inscenace vznikla na motivy knihy Marky Míkové Jonáš spěchá domů.
pro děti od 4 let
10.35–10.55 O bílé kočičí princezně, BUBU, klub dětské kultury, Vsetín / 20’ A
Loutkový soubor (dva kluci a dvě holky) se schází každý týden a vymýšlí divadlo. Hraje ve školkách, ve školách i pro veřejnost. Letos zpracoval pohádku známého brněnského výtvarníka a spisovatele Aloise Mikulky.
Zlá krysí ježibaba drží už několik let v zajetí bílou kočičí princeznu. Podaří se ji někomu vysvobodit?
pro děti od 4 let
11.10–11.50 Jak daleko je daleko – Léto Ludvíčka Adlera, Záludňáci, ZUŠ Litoměřice / 40’ F
Soubor tvoří čtyři kluci a čtyři holky ve věku 14–15 let.
Inscenace vznikla na motivy knihy Arnošta Lustiga Zloděj kufrů. Vypráví příběh Ludvíčka a Markétky, kteří se snažili přežít a nezoufat. "Byla to láska? Neuměli to vyjádřit ve slovech. Neumět neznamená necítit."
pro děti od 12 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2015:


44. celostátní přehlídka dětského divadla a 44. celostátní přehlídka
dětských recitátorů

12.–18. června 2015 Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Sdružením pro tvořivou dramatiku. Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT

PROPOZICE DĚTSKÉ SCÉNY 2015

PROPOZICE DĚTSKÉ SCÉNY 2015 (pdf)

KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÉHO DIVADLA 2015

KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2015

EVIDENČNÍ LIST SOUBORU - PŘIHLÁŠKA

NABÍDKA SEMINÁŘŮ DĚTSKÉ SCÉNY (pdf)

 

Dětská scéna Svitavy 2015


44. celostátní přehlídka dětského divadla a 44. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů proběhne ve dnech 12.-18. června již popáté ve Svitavách.
12.-14. června bude přednášet 71 nejlepších recitátorů v Ottendorferově domě. Dílny pro recitátory a diskusní kluby pro doprovod recitátorů proběhnou na zdravotnické škole; v městském muzeu bude besedovat lektorský sbor s recitátory a jejich doprovodem..
13 -17. června ve Fabrice a v divadle Trám bude hrát osmnáct nejlepších dětských divadelních souborů z celé republiky. Na Dětskou scénu do našeho města přijede celkem 250 dětí ve věku do patnácti let a s nimi 36 obětavých učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou hrát vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastní dílen v Muzeu, Ottendorferově domě, Farní stodole, Fabrice a po celém městě.
80 seminaristů – studentů škol, zabývajících se dramatickou výchovou a dětským divadlem a ostatních zájemců -se bude vzdělávat po celou dobu přehlídky e čtyřech seminářích ve všech koutech Fabriky.
Tak taková bude Dětská scéna 2015 v našem městě. Tato celostátní divadelní a recitační přehlídka je již pátým rokem jednou z nejvýznamnějších kulturních a společenských událostí v našem městě a v celém Pardubickém kraji!
Petr Mohr

 


PROGRAM PŘEHLÍDKY (pdf)

PROGRAM PŘEHLÍDKY (doc)


TISKOVÁ ZPRÁVA:

Pestrá nabídka festivalu Dětská scéna ve Svitavách
44. ročník celostátní přehlídky dětského divadla a celostátní přehlídky a dílny dětských recitátorů bude probíhat ve dnech 12. až 18. června ve Svitavách. Účastníci se mohou těšit na nejzajímavější vystoupení dětských souborů i recitátorů vybraných z celé republiky, ale také na odborné diskuse, praktické vzdělávací semináře a večerní inspirativní program.
Na přehlídce vystoupí přes 70 sólových recitátorů a 18 dětských divadelních souborů vybraných
z šestadvaceti krajských postupových kol z celé ČR. Děti se spolu budou setkávat v diskusních klubech, praktických dílnách a při večerních doplňkových programech.
Divadelní část přehlídky bude druhově a žánrově pestrá, kromě tradičních epických a činoherních postupů se diváci setkají také s loutkovým divadlem (Jak se Janek vydal za štěstím, Duch Martina MacDonalda), s tanečním, ale i dokumentárním divadlem (Pan Brum a jeho dům, JOLA), s divadlem výrazně výtvarně stylizovaným (K sežrání), s jevištní montáží (Noční můry) nebo pouličním divadlem (Turek jede pro nevěstu!).
Přehlídky se zúčastní také přes šedesát vedoucích dětských souborů, učitelů, studentů vysokých škol, středních pedagogických škol a dalších zájemců, pro něž je připraven vzdělávací program v podobě šestidenních praktických seminářů věnovaných divadlu a dramatické výchově a odborně vedených diskusí o přehlídkových vystoupeních. V rámci recitační části Dětské scény mohou zájemci absolvovat seminář pedagoga DAMU Jaroslava Provazníka nazvaný Archeologické sondy do dramaturgie dětského přednesu. Eva Polzerová, která povede praktickou inscenační dílnu Jak hledat cestu k tvaru, převezme v závěru přehlídky Cenu Ministerstva kultury za významný podíl na formování moderní dramatické výchovy a za dlouholetou činnost v oboru dětského divadla a pohybové výchovy. Seminář herecké průpravy Od hry k autentičnosti povede herečka a pedagožka Hana Smrčková, dílnu pro studenty středních pedagogických škol nazvanou Jak „necvičit“ divadlo s nejmenšími připravila Kateřina Oplatková Rezková.
V doprovodném programu vystoupí hudební skupina DVA, divadelní soubor Čmukaři z Turnova, Dramatická školička Svitavy nebo Tomáš Hájek z DS J. J. Kolára z Poniklé.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana přehlídku pořádají NIPOS-ARTAMA, Středisko kulturních služeb města Svitavy a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, za finančního přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Svitavy a Pardubického kraje.
Kontakty pro média: Jakub Hulák, dětské divadlo, přednes a dramatická výchova, ARTAMA,
tel: 221 507 969, 778 702 490, email: hulak@nipos-mk.cz
Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 773 699 368, email: hancilova@nipos-mk.cz

 

Děkujeme za výraznou pomoc a spolupráci při pořádání Dětské scény:

Děkujeme za výraznou pomoc a spolupráci při pořádání
Dětské scény:
Městské muzeum a galerie ve Svitavách (poskytuje nejen prostory, ale také organizuje
řemeslné a výtvarné dílny pro účastníky Dětské scény)
Městská knihovna ve Svitavách
Tramtáryje, SVČ Svitavy
ZŠ náměstí Míru, Svitavy
ZŠ Riegrova, Svitavy
ZŠ Sokolovská, Svitavy
Gymnázium Svitavy
Domov mládeže Obchodní akademie Svitavy
Střední zdravotnická škola, Svitavy
Střední integrovaná škola, Moravská Třebová
Alternativní klub Tyjátr, Svitavy
Grafiko, Svitavy
DTP centrum, Svitavy
Kavárna V Parku, Svitavy
Římskokatolická farnost, Svitavy
Čajovna a kavárna Namaste, Svitavy
Garni hotel, Svitavy
Penzion Vermon, Svitavy
Ubytování Svitavy – Jiří Bárta
Mateřské centrum Krůček, Svitavy
TOM Zálesáci, Svitavy
Informační centrum Svitavy
Qanto, Svitavy
SPORTES Svitavy, s. r. o., poskytl zdarma vstup do krytého bazénu

  


 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2014:

43. celostátní přehlídka dětského divadla a 43. celostátní přehlídka
dětských recitátorů

13.–19. června 2014 Svitavy

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA
ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Sdružením pro tvořivou dramatiku. Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT


FACEBOOKOVÝ PROFIL DS 2014: 
www.facebook.com/DetskaScena

PROPOZICE DS 2014

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2014 (pdf)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM DĚTSKÉ SCÉNY 2014 (doc)

PROGRAM DS PRO VEŘEJNOST (doc)

PROGRAM DS PRO VEŘEJNOST (pdf)

 

FOTOGALERIE - RECITAČNÍ ČÁST (FOTO: IVO MIČKAL)

FOTOGALERIE - DIVADELNÍ ČÁST A OSTATNÍ (FOTO: iVO MIČKAL)

 

 

Dětská scéna Svitavy 2014


43. celostátní přehlídka dětského divadla a 42. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů proběhne ve dnech 13. -19. června již počtvrté ve Svitavách.

13.-15. června bude přednášet 92 nejlepších recitátorů v kině Vesmír. Naše město bude reprezentovat Iva Táborská z naší Dramatické školičky! Dílny pro recitátory a diskusní kluby pro doprovod recitátorů proběhnou na zdravotnické škole; v městském muzeu bude besedovat lektorský sbor s recitátory a jejich doprovodem..


14. -18. června ve Fabrice a v divadle Trám bude hrát sedmnáct nejlepších dětských divadelních souborů z celé republiky. Dramatická školička bude reprezentovat naše město hned dvakrát: divadelní soubor Naopak zahraje v hlavním programu přehlídky
hru s názvem PFÚ! (podle Milneho knížky Medvídek Pú) a soubor Málo se představí
v doplňkovém programu s pohádkou Haló, Jácíčku2.To je skvělý úspěch!
Na Dětskou scénu do našeho města přijede celkem 260 dětí ve věku do patnácti let
a s nimi 34 obětavých učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou hrát vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastní dílen v Muzeu, Ottendorferově domě, Farní stodole, Fabrice a po celém městě.
120 seminaristů – studentů škol, zabývajících se dramatickou výchovou a dětským divadlem -se bude vzdělávat po celou dobu přehlídky v pěti seminářích ve všech koutech Fabriky, divadla Trám a v klubu Tyjátr.
Přehlídka má svůj doprovodný program: 14. června zahraje ve Fabrice hradecký Drak úžasnou hru – plnou kouzel – Poslední trik Georgese Meliése. 15. června večer na náměstí u fontány kapela Bombarďák představí Příhody kluka Bombarďáka . 16. června v divadle Trám zahraje Hanka Voříšková z Chocně snovou hru Pohyblivé obrázky. Hudebně ji doprovodí manželé Vedralovi z Vysokého Mýta. A 17. června roztančí Farní stodolu The Dozing Brothers (tedy Dřímající bratři) a duo Ošklivé sestry.

Tak taková bude Dětská scéna 2014 v našem městě. Tato celostátní divadelní
a recitační přehlídka je již čtvrtým rokem jednou z nejvýznamnějších kulturních
a společenských událostí v našem městě a v celém Pardubickém kraji!

Petr Mohr

 

 

 

 

 

 

 

DĚTSKÁ SCÉNA 2013:

7. - 13.června 2013

Dětská scéna Svitavy 2013
42. celostátní přehlídka dětského divadla a 42. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů proběhne ve dnech 7.-13. června již potřetí ve Svitavách.
7.-9. června bude přednášet 84 nejlepších recitátorů v kině Vesmír. Dílny pro recitátory
a diskusní kluby pro doprovod recitátorů proběhnou na zdravotnické škole; v městském muzeu bude besedovat lektorský sbor s recitátory a jejich doprovodem..
9 -13. června ve Fabrice a v divadle Trám bude hrát sedmnáct nejlepších dětských divadelních souborů z celé republiky. Dramatická školička bude reprezentovat naše město hned dvakrát: soubor Málo zahraje pohádku Haló, Jácíčku! a divadelní soubor Bubliny příběh s názvem … A žeru rybí tuk. To je skvělý úspěch!
Na Dětskou scénu do našeho města přijede celkem 250 dětí ve věku do patnácti let
a s nimi 36 obětavých učitelů a vedoucích souborů. Divadla se budou hrát vždy dopoledne a odpoledne. Děti z hrajících souborů se zúčastní dílen v Muzeu, Ottendorferově domě, Farní stodole, Fabrice a po celém městě.
110 seminaristů – studentů škol, zabývajících se dramatickou výchovou a dětským divadlem -se bude vzdělávat po celou dobu přehlídky v pěti seminářích ve všech koutech Fabriky, divadla Trám a v klubu Tyjátr.
Přehlídka má svůj doprovodný program: 8. června zahraje ve Fabrice hradecký Drak hru Jak si hrají tatínkové. 9. června večer na náměstí u fontány kapela Koblížc!, 10. června Divadlo Vydýcháno ze ZUŠ Liberec : Něco z Adriana a 11. června ve Farní stodole Pepa Brůček – legendární loutkář z Bechyně zahraje čtyřicet let staré a stále živé loutkářské kusy: Kašpárkova poslední šance a Příběh.
Tak taková bude Dětská scéna 2013 v našem městě. Tato celostátní divadelní a recitační přehlídka je již třetím rokem jednou z nejvýznamnějších kulturních a společenských událostí v našem městě a v celém Pardubickém kraji!
Petr Mohr
 

HARMONOGRAM

PROGRAM (PDF)

PROGRAM (JPG)

 

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
Váš telefon
* Vaše zpráva
Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět