Národní soutěž a výstava amatérské fotografie (NSVAF) ve Svitavách


NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2020 - 40. ročník

8. - 10. 5. 2020


Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA
a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie
ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019 - 39. ročník


Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA
a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie
ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s.

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019 - Propozice


I.
CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně
závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.II. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republikynebo cizinec mající povolení
k pobytu, který se považuje za amatéra.

2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované
a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.

3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)


Kategorie A:

A001: pro autory do 16 let - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A01: pro autory do 21 let - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A02: pro autory do 21 let - téma "Skryté sny "

Kategorie A001, A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky https://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše
10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v "papírové podobě" zaslat do soutěže.

Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, pan Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

A1: pro autory bez rozdílu věku - volné téma - přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)

A2: pro autory bez rozdílu věku - téma "Stopy předků".


Kategorie B: kolektivy

Pro rok 2019 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: "Všednost a (ne)všednost".

Pro rok 2020 je dané téma" Být svědkem vzniku zániku".

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie.Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálnětři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako členkolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnouvelikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 30 x 40 cm(i 30x45 cm) a jejich odvozeniny při zachování rozměru delší strany, stejnějako čtvercový rozměr 30x30cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečnýchpřípadech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na
zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.

6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně v SKS Svitavy. Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.

7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.- 6. nebudou do soutěže přijaty.

8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2020.

9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím
kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.

V kategorii B porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.

Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.

Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném
CD.


Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena nakladatelství Zoner Press,

Cena starosty města Svitavy,

Cena ředitele SKS Svitavy,

Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,

Cena SČF - vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,

Cena Impuls Hradec Králové,

Cena Czech Photo Centre s. r. o.,

Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy

Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, po případě věcné ceny sponzorů soutěže.


IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE


Vyhlášení soutěže - 20. srpna 2018

Zahájení přijmu fotografií pro předkolo - 1. září 2018

Jmenování poroty - do 1. prosince 2018

Příjem fotografií předkolo A001, A01 a A02 (uzávěrka předkola) - do 26. ledna 2019

Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu - do 7. února 2019

příjem fotografií "na papíře" - do 4. března 2019

Hodnocení poroty - do 4. dubna 2019

Slavnostní předání cen soutěže - 11. května 2019

Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: - 27. 4. až 18. 5. 2019Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném
znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: https://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

Kontaktní adresy:

NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704
228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz

Středisko kulturních služeb města Svitavy, pan Martin Mohr , Wolkerova Alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.cz

Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz,

www.fotonarodni.cz

Zpracoval
Milan Sedláček

NIPOS-ARTAMA,
srpen 2018.Přihláška


NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2019

Přihláška č. (vyplní pořadatel)

Jméno a příjmení: ................................................................................................

Adresa: ................................................................................................................

telefon/mobil: .....................................................................................................

e-mail .................................................................................................................

Datum narození: ..................................................................................................

KATEGORIE
A001, A01, A02, A1, A2, (nehodící se škrtněte)

Název soutěžního snímku nebo seriálu

1. ........................................................................................................................

2. ........................................................................................................................

3. ........................................................................................................................

4. ........................................................................................................................

5.........................................................................................................................

KATEGORIE
B

Téma ..................................................................................................................

Počet snímků ...........................

Plný název kolektivu ..............................................................................................

Kontaktní osoba ...................................... telefon/e-mail
..........................................

Adresa ............................................................ PSČ .................................................

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR - Nařízení Evropského parlamentu rady (EU)
2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci
činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: https://www.nipos-mk.cz/?page_id=34217

V ................................................................... dne ....................................

....................................

podpis

Více zde: https://www.fotonarodni.cz/news/propozice-narodni-2019-a-prihlaska/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINULÉ ROČNÍKY

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2018
38. ročníkZ pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z.s..


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.


II. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)
Kategorie A:
A001: pro autory do 12 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A01: pro autory 12 až 18 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A02: pro autory do 12 až 18 let – téma „Můj osobní prostor“

Kategorie A001, A01 a A02, tedy kategorie soutěžících ve věku do 18 let, se od ostatních kategorií liší v tom, že je pro ně soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky http://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií nebo 2 seriály po 5 snímcích. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, případně rozhodnutí předsedy, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Svoboda“

Kategorie B: kolektivy
Pro rok 2018 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: „Příběh o pohybu a nehybnosti“.

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.
5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.
6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.
7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4.–6. nebudou do soutěže přijaty.
8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2019.
9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.
10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.


III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.
V kategorii B porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.
Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.
Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena Fotofestivalu Rudolfa Zukala Moravská Třebová,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO,
Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy.
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže 10. srpna 2017
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo 15. září 2017
Jmenování poroty do 1. prosince 2017
Příjem fotografií předkolo A001, A01 a A02 (uzávěrka předkola) do 15. ledna 2018
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu do 7. února 2018
příjem fotografií „na papíře“ do 10. března 2018
Hodnocení poroty do 14. dubna 2018
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 12. května 2018
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 12. května až 10. června 2018


Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: msedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz
Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 733 142 093, 461 535 220, e-mail: dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz; schulzova.kultura@gmail.com
Svaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz, www.fotonarodni.cz


Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, červenec 2017

PROPOZICE (docx.)

 

 

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2017
37. ročník.

sobota 13. května 2017Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit a Společnosti přátel fotografie.


I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE

Posláním soutěže by měla být konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie.


II. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky.
3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A) a kolektivy (kategorie B)
Kategorie A:
A01: pro autory do 21 let – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A02: pro autory do 21 let – téma „Fantazie“

Kategorie A01 a A02 tedy kategorie soutěžících ve věku do 21 let mají oproti ostatním kategoriím změnu v tom, že pro ně je soutěž dvoukolová. V předkole je nutné zasílat barevné nebo černobílé fotografie elektronicky. Pro zaslání je nutné se přihlásit prostřednictvím webové stránky http://predkolo.fotonarodni.cz. Do soutěže autor může poslat nejvýše 10 jednotlivých fotografií, nebo 2 seriály po 5 snímcích. Porota bude hodnotit odděleně fotografie zaslané soutěžícími do 12 let. Ty z náhledů snímků, které určí k postupu minimálně tři členové poroty, postoupí do vlastní soutěže. Následně autoři budou informováni, které fotografie mají v „papírové podobě“ zaslat do soutěže. Zhotovené fotografie označí podle podmínek, které platí pro ostatní kategorie soutěže a spolu s přihláškou zašlou na adresu: Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.


A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – přímá fotografie zachycující realitu (bez ohledu na techniku záznamu)
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Fantazie“.

Kategorie B: kolektivy
Pro rok 2017 je jednotné téma pro soutěž kolektivů: „Dvojice“.

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Seriál do pěti snímků se počítá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 20 x 30 do formátu 40 x 50 cm. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech o přijetí i fotografií jiných rozměrů.
5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. K soutěžní fotografii nebo seriálu, které jsou zpracovány digitálně, přiloží autor CD se soutěžními fotografiemi.
6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2, a kategorii B musí obsahovat přihlášku a účastnický poplatek ve výši 150 Kč. Zásilky bez vyplněné přihlášky nebo bez účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora.
7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4. – 6. nebudou do soutěže přijaty.
8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných ještě další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2018.
9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky.
10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.


III. HODNOCENÍ
Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Předsedou poroty bude doc. Josef Ptáček. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.
V kategoriích A01 a A02 porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech v obou věkových kategoriích. V kategorii A1 a A2 ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.
V kategorii „kolektivů“ porota ocení vítězný kolektiv částkou pět tisíc korun.
Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a v doprovodném CD.
Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:

Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena Impuls Hradec Králové,
Cena časopisu FOTO.
Cena ředitelky Městského muzea a galerie Svitavy
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, popřípadě věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE

Vyhlášení soutěže: 10. září 2016
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo 5. října 2016
Jmenování poroty do 1. prosince 2016
Příjem fotografií předkolo A01 a A02 (uzávěrka předkola) do 15. ledna 2017
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu do 7. února 2017 příjem fotografií „na papíře“ do 14. března 2017
Hodnocení poroty do 14. dubna 2017
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy: 13. května 2017
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách: 13. května až 10. června 2017


Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.
 


Kontaktní adresy:


NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel. 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos-mk.cz,
www.nipos-mk.cz,
Středisko kulturních služeb města Svitavy, Dagmar Schulzová, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel. 461 535 220, e-mail dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz
Svaz českých fotografů, e-mail scf@scf.cz , www.scf.cz
www.fotonarodni.cz


Zpracoval Milan Sedláček
NIPOS-ARTAMA, září 2016.

 

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA (doc.)

PROPOZICE A PŘIHLÁŠKA (pdf)

 

37. NÁRODNÍ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2017 - program

Konání 12. – 14. 5. 2017
Svitavy 12. 5. KC Fabrika, 13. 5. KC Fabrika, Ottendorferův dům, Městské muzeum a galerie, 14. 5. Moravská Třebová - Fotofestival

Fabrika
pátek: příjezd účastníků fotoklubů, tvorba výstavy na šňůrách

Ottendorferův dům, MMG, Fabrika
sobota: 10.30 h vyhlášení výsledků, vyhlášení ocenění SČF
12.00 – 13.00 h zahájení výstavy, diskuze nad fotografiemi, zahájení doprovodných výstav
14.00 h odpolední program dle výběru: Fotosafari (fotografování v okolí Svitav), strukáž – dílna v MMG, prohlídka doprovodných výstav v kavárnách, kině, Fabrice
18.00 h Setkání generací – přijedou mladí účastníci Fotofestivalu – diskuze, ukázky tvorby
19.30 večerní program - FOTOJATKA (prezentace fotografických kolekcí významných českých a světových autorů), KDO JE UKRYT ZA WWW...(představení osobností spravující fotografické weby, sdružujících se komunit a jejich tvorba

Fabrika, Muzeum M. Třebová
neděle: 8.30 h odjezd do M. Třebové na Fotofestival (program - vernisáž výstavy, seminář Terezy z Davle, návštěvy doprovodných výstav, seminář kameramana Petra Koblovského )

Následné reprízy výstavy 37. NSVAF:
Červenec – Praha, galerii Czech Photo Centre v Nových Butovicích
Září - Plasy, Sýpka
Říjen - Turnov, Kulturní dům
Listopad - Slovensko, Nitra – na vernisáži AMFO 2017

 

POZVÁNKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

NÁRODNÍ SOUTĚŽ A VÝSTAVA AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2016
36. ročník
 


Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit a Společnosti přátel fotografie.

14. května 2016 - Fabrika - Svitavy

 

PROPOZICE (doc.)

PROPOZICE (pdf)

KOMUNIKACE MEZI NÁMI - FOTOSOUTĚŽ (doc)

KOMUNIKACE MEZI NÁMI - FOTOSOUTĚŽ (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Národní soutěž a výstava amatérské fotografie (NSVAF)
ve Svitavách. 35. ročník

16. května 2015 - Fabrika - SVITAVY

 

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA
a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea
a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, Střediska amatérské kultury Impuls Hradec Králové a Společnosti přátel fotografie
.

 

Přihláška a propozice (doc)

Přihláška a propozice (pdf)

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPLYNULÉ:

Propozice pro 32.ročník národní soutěže a výstavy amatérské fotografie naleznete zde.

Archiv loňského ročníku naleznete zde.

Máte dotaz? Použijte formulář a napište nám.

Položky označené * jsou povinné
Vaše jméno
* Váš e-mail
Váš telefon
* Vaše zpráva
Vyplňte prosím výsledek (číslo)
* tři plus pět